Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen
Alexxaa Nails en een cliënt waarop Alexxaa Nails deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

Alexxaa Nails zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende
stand der wetenschap. Alexxaa Nails zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt
inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de
behandeling.

3. Afspraken

De cliënt dient bij verhinderingen van een afspraak zo spoedig mogelijk contact opnemen
met Alexxaa Nails. Afspraken kunnen niet worden geannuleerd via een sms. 
Annuleringen dienen 24 uur van te voren doorgeven te worden, indien hiervan
afgeweken wordt behoudt Alexxaa Nails zich het recht om annuleringskosten in rekening
te brengen.
Bij meermaals niet tijdig af te zeggen behoudt Alexxaa Nails het recht om toekomstige
afspraken te weigeren.

4. Betaling

Alexxaa Nails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de
salon. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in
de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop
van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te
voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Alexxaa Nails vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan
de nagelstyliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig
uitvoeren van de behandelingen. Alexxaa Nails neemt de persoonlijke gegevens van de
cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Alexxaa Nails
behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de
Algemene wet Verordening Persoonsgegevens.
Lees voor meer informatie onze privacystatement.

6. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een
rechterlijke uitspraak, de nagelstyliste verplicht is de vertrouwelijke informatie
aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Alexxaa Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de
nagelstyliste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of
onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Alexxaa Nails is niet aansprakelijk voor verlies,
diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen
naar de salon.

8. Garantie

Alexxaa Nails geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling.
Alexxaa Nails geeft GEEN geld terug. 
Deze garantie vervalt indien:

– De cliënt andere producten dan de door de nagelstyliste geadviseerde producten heeft gebruikt.
– Een andere partij de behandeling die door Alexxaa Nails geplaatst is heeft behandeld.
– De cliënt onzorgvuldig en/of nalatig is geweest.
– De cliënt zelf wijzigingen heeft toegebracht aan de door Alexxaa Nails geplaatste behandeling.

9. Beschadiging & diefstal

Alexxaa Nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de
cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Alexxaa Nails meldt diefstal altijd bij
de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo
spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden
aan de eigenaar van Alexxaa Nails en de behandelende nagelstyliste. Alexxaa
Nails moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht
gegrond is, zal Alexxaa Nails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen,
tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit
schriftelijk kenbaar maakt. Indien Alexxaa Nails en klager niet tot overeenstemming
kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde
normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft
vertonen, heeft Alexxaa Nails het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren
onder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Alexxaa Nails en de cliënt is het Nederlands recht van
toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene
voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is
steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die ten tijde van het tot
stand komen van de overeenkomst geldig was.