Privacybeleid

Alexxaa Nails is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Privacy@alexxaa-nails.nl
http://www.alexxaa-nails.nl
+31647557113

Persoonsgegevens die wij verwerken

Alexxaa Nails verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@alexxaa-nails.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Alexxaa Nails verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het verwerken en afhandelen van je reservering
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Alexxaa Nails neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Alexxaa Nails) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Alexxaa Nails bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > tot 6 maanden na je laatste reservering > Reden: de mogelijkheid bieden om gemakkelijk een nieuwe reservering te plaatsen
Personalia >tot 6 maanden na je laatste reservering > Reden: de mogelijkheid bieden om gemakkelijk een nieuwe reservering te plaatsen
Adres >tot 6 maanden na je laatste bestelling > Reden: de mogelijkheid bieden om gemakkelijk een nieuwe bestelling te plaatsen
E-mailadres > tot 6 maanden na je laatste bezoek aan onze website > Reden: de mogelijkheid bieden om op onze website in te loggen en gebruik te maken van onze diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Alexxaa Nails verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Alexxaa Nails maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te optimaliseren.
Dit doen wij met behulp van Google Analytics met als doel het verzamelen van gegevens en acties van gebruikers over onze website.
Als voorbeeld, het aantal bezoekers, populaire pagina’s/secties etc.
De verzamelde gegevens worden opgeslagen door Google Analytics en worden niet aan derden, supportafdeling of andere diensten van Google gedeeld.
De verzamelde gegevens worden op verzoek van Alexxaa Nails verwijderd uit Google Analytics, maar zal uiterlijk na 26 maanden automatisch verwijderd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Alexxaa Nails en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@alexxaa-nails.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 5 werkdagen op jouw verzoek . Alexxaa Nails wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alexxaa Nails neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@alexxaa-nails.nl